Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Seznamte se s naším ŠVP 

název programu

,,V PAVUČINCE"

Výsledek obrázku pro google omalovánky pavučiny

Charakteristika vzdělávacího programu: Pavučinka

 Filosofie školy, hlavní záměry a obsah

 

Obsah našeho školního vzdělávacího programu vychází z  podmínek mateřské školy. Vnitřní i vnější podmínky charakterizují 3 motta mateřské školy.

Motto:Příroda je vychovatelkou života

 

1. Motto výchovně vzdělávacího programu Pavučinka vyjadřuje zaměření našeho programu na environmentální oblast a vzdělávání dětí v malebném prostředí naší MŠ a při činnostech přirozeně vycházíme ze 4 ročních období.

Záměrem je:

 • využití okolní přírody k jejímu poznávání, osvojení vědomostí
 • sledování změn v přírodě v každém ročním období
 • uvědomování si rozdílů v ekosystémech (zahrada, les, pole, louka…)
 • rozlišování živé a neživé přírody
 • objevování vlastních možností pomoci přírodě
 • vnímání estetických prožitků, vjemů
 • používání všech smyslů k poznávání
 • poznávání a prožívání tradic v různých ročních obdobích
 • využívání přírody ke tvoření

Způsob realizace:

 • provázané aktivity (z pobytu venku do MŠ a opačně)
 • situační učení (využití náhodných situací k poznávání přírody)
 • spontánní učení (přirozenou nápodobou)
 • spontánní aktivity dítěte (vlastní nápady a iniciativa)
 • kooperativní učení (společné tvoření, poznávání, experimentování)
 • projektové učení (rozsáhlejší, dlouhodobější projekty)
 • společné aktivity s rodiči
 • činnosti na zahradě směřující k její estetické úpravě

 

Výsledek obrázku pro google obrázky příroda

 

Motto: Vztahy nás učí, jak si vážit sám sebe a poznat, co je pro život podstatné a důležité.

 

2. Motto výchovně vzdělávacího programu Pavučinka je program, který se zaměřuje na vytváření kladných sociálních vztahů ve věkově smíšené třídě, odráží svět plný barev, rozmanitých nitek, které se v životě člověka vzájemně prolínají, splétají a ovlivňují.

Záměrem je:

 • vedení dětí ke spolupráci
 • učení se toleranci
 • uznávání hodnot
 • respektování soukromí druhého i svého
 • přirozené učení pomoci slabšímu
 • respektování stanovených pravidel
 • rozvíjení komunikace, řešení konfliktů
 • plnění společných úkolů a cílů
 • odmítat nežádoucí chování jako prevence šikany

Způsob realizace:

 • zařazování individuálních, skupinových a kolektivních činností
 • komunikativní kruh
 • společné chvilky nad knihou, obrázky
 • kooperativní činnosti ve dvojici, ve skupině
 • rozhovory o různých zajímavostech, neznámých jevech
 • společné hry s různě starými vrstevníky
 • vytvoření společných pravidel a jejich respektování
 • společné akce s rodiči a sourozenci
 • dramatické hry a scénky
 • společná vystoupení
 • poznávání sebe sama i svého okolí
 • ochota pomoci druhému, nebát se požádat o pomoc

 

Výsledek obrázku pro google obrázky příroda

 

Motto: Tradice a zvyky nás učí, jak si vážit hodnot.

 

3. Motto výchovně vzdělávacího programu Pavučinka vychází ze všech známých tradic, zvyků a obyčejů, které kopírují všechna 4 roční období a my je budeme přirozeným způsobem a společnými prožitky naplňovat. 

Záměrem je:

 • využití okolní přírody k jejímu poznávání, objevování, experimentování
 • vyjadřování a sdělování prožitků, pocitů a nálad různými prostředky – výtvarné, pracovní, hudební, dramatické
 • sledování změn (přírodní i společenské) v každém ročním období, v souvislosti s tradicemi a zvyky
 • rozlišování živé a neživé přírody, využití pro naše tradice a tvořivou činnost
 • objevování vlastních možností pomoci přírodě, využití přírodního materiálu
 • vnímání, sledování a pozorování estetických prožitků a vjemů
 • používání všech smyslů k poznávání našich tradic a zvyků
 • poznávání hodnot a prožívání tradic v různých ročních obdobích na akcích školy

Způsob realizace:

 • provázané aktivity (z pobytu venku do MŠ a opačně)
 • situační učení (využití náhodných situací k poznávání našich tradic)
 • spontánní učení (přirozenou nápodobou)
 • spontánní aktivity dítěte, tvořivé činnosti (vlastní nápady a iniciativa k tématu)
 • kooperativní učení (společné tvoření, poznávání, experimentování)
 • využívání dostupných informačních a komunikačních technologií a prostředků
 • záměrně se učí nové vědomosti, dovednosti a návyky v souvislosti s tradicemi
 • projektové učení (rozsáhlejší, dlouhodobější projekty)
 • uctívání tradic tradičními způsoby a s nimi souvisejících morálních hodnot
 • společné aktivity s rodiči, akce pro děti v rámci programu MŠ

 

Výsledek obrázku pro google obrázky lidové tradice